Algemene voorwaarden - AutoSound24.nl

Op werkdagen voor 10:00 besteld, vanavond in huis

Gratis verzending vanaf €100

Veilig bestellen en betalen

Deskundig advies van de specialist

Algemene voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Toepasselijkheid
Artikel 2: Offertes
Artikel 3: Prijzen
Artikel 4: Betalingen
Artikel 5: Levering
Artikel 6: Herroepingsrecht
Artikel 7: Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8: Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en de kosten daarvan
Artikel 9: Verplichtingen van AutoSound24 bij herroeping
Artikel 10: Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11: Garantie
Artikel 12: Klachtenregeling

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en bestellingen van AutoSound24.
 2. Anders luidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomsten, indien voorzover beide partijen deze nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Het zonder commentaar accepteren van een aanbieding dan wel het plaatsen van een bestelling houdt in dat de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden zijn aanvaard.
 4. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen overlet.
 5. Toepassingen van de door de koper ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 6. Deze voorwaarden kunnen worden geraadpleegd op www.AutoSound24.nl/Algemene-Voorwaarden/

Artikel 2: Offertes

 1. Alle aanbiedingen van AutoSound24 zijn vrijblijvend. AutoSound24 is gerechtigd prijzen te wijzigen.
 2. De overeenkomst komt pas tot stand na acceptatie van de bestelling door AutoSound24. AutoSound24 is gerechtigd de bestelling(en) te weigeren. Indien de bestelling door AutoSound24 wordt geweigerd, zal dit binnen 10 dagen na ontvangst van de bestelling worden meegedeeld.
 3. Na ontvangst van de bestelling zal AutoSound24 beoordelen of de bestelling
  1. Kan worden geaccepteerd.
  1. Niet kan worden geaccepteerd
  1. Kan worden geaccepteerd onder gewijzigde voorwaarden.
 4. Indien AutoSound24 de bestellingen accepteert, zal hiervan direct een bevestiging worden toegezonden. De bevestiging zal per E-Mail naar het door de koper opgegeven E-Mail adres worden verzonden. Op het moment van acceptatie is er sprake van een overeenkomst. Indien de bestelling alleen onder gewijzigde voorwaarden kan worden geaccepteerd, zal binnen 10 dagen na ontvangst hiervan mededeling worden gedaan. De overeenkomst komt pas tot stand als de koper dit gewijzigde voorstel accepteert.
 5. Bij het doen van de 20% aanbetaling is de afspraak gemaakt. AutoSound24 zal de benodigde (auto specifieke) materialen bestellen. Bij annuleren van de montageafspraak wordt de aanbetaling in rekening gebracht als onkosten voor de producten die alreeds zijn besteld.

Artikel 3: Prijzen

 1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en/of diensten zijn in euro’s inclusief BTW, exclusief (indien vermeld) verpakkings- en verzendkosten en exclusief montage of speciale accessoires tenzij uitdrukkelijk vermeld bij bevestiging van de bestelling.
 2. AutoSound24 brengt, indien vermeld, verpakkings-, administratie- en verzendkosten in rekening. De hoogte van de kosten is afhankelijk van de waarde, Gewicht, en aantal. Indien deze kosten hoger zijn dan hetgeen is vermeld op de bevestigingsmail, wordt de koper hiervan telefonisch of per e-mail op de hoogte gesteld.

Artikel 4: Betalingen

 1. De betaling dient per vooruitbetaling te geschieden via IDeal, of IDeal betaallink.

Artikel 5: Levering

 1. De door AutoSound24 opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Indien de leveringstermijn zodanig is dat in redelijkheid niet van de koper kan worden verwacht de overeenkomst in stand te houden, dan is de koper gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dit noodzakelijk is.
 2. AutoSound24 kan een bestelling in meerdere deelleveringen opsplitsten. Indien hiervoor extra verzendkosten moeten worden gemaakt, is AutoSound24 gerechtigd deze extra kosten in rekening te brengen, uiteraard doet AutoSound24 deelleveringen na overleg met de klant.
 3. Alle Leveringen van AutoSound24 vinden plaatst door middel van PostNL of DHL.
 4. Als de consument het pakket weigert aan de deur dan zijn de verzendkosten voor zijn rekening.

Artikel 6: Herroepingsrecht

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 3. Als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. AutoSound24 mag, mits hij de consument hier voorafgaande aan het bestelproces op duidelijke wijze heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 4. Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste onderdeel heeft ontvangen.
 5. Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Artikel 7: Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het products slechts uitpakken om de aard en de kenmerken van het product vast te stellen. Het uitgangspunt is hierbij dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Artikel 8: Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en de kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik wilt maken van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het retourformulier of op een andere ondubbelzinnige wijze aan AutoSound24.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) AutoSound24.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
 6. De consument is zelf aansprakelijk voor de retourzending en kan bij vermissing geen aanspraak doen op AutoSound24.
 7. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9: Verplichtingen van AutoSound24 bij herroeping

 1. Als AutoSound24 de melding van herroeping heeft ontvangen stuurt hij een bevestigingsmail.
 2. AutoSound24 betaald na het ontvangen en controleren van de retourzending het aankoopbedrag binnen 14 dagen terug.
 3. AutoSound24 gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10: Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De volgende producten worden niet retour genomen:
  1. Auto specifieke onderdelen welke specifiek voor uw auto zijn besteld.
  2. Draden en kabels die op lengte zijn afgeknipt.
  3. Producten waarbij niet alle geleverde toebehoren zijn geretourneerd.
 2. Het herroepingsrecht vervalt ook als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11: Garantie

 1. De door AutoSound24 geleverde producten worden geleverd met fabrieksgarantie. Een garantiebewijs met garantievoorwaarden wordt door de fabrikant van het product bijgesloten. Op de fabrikant van het product rust uitsluitend de verplichting het product te herstellen of te vervangen.
 2. Bij een defect welke valt onder de fabrieksgarantiebepaling zal AutoSound24 het product aan de fabrikant of aangewezen servicecentrum toezenden voor herstel of vervanging. Daarbij zal AutoSound24 de belangen van de koper naar beste kunnen behartigen, maar draagt geen verantwoordelijkheid voor de termijn waarbinnen de fabrikant voor herstel of vervanging zorg draagt. AutoSound24 is niet aansprakelijk voor de wijze van herstel of vervanging door de fabrikant. Wel zal AutoSound24 alles doen wat in zijn mogelijkheid ligt om de belangen van de koper naar behoren te behartigen.
 3. Ten aanzien van slijtage onderhevige onderdelen bestaat geen aanspraak op herstel of vervanging. Eveneens zijn van aanspraak op herstel of vervanging uitgesloten overbelaste luidsprekers en draadbreuk. Ook voor ieder defect voortvloeiend uit onjuiste behandeling, gebrekkig onderhoud, blikseminslag, binnendringen van vloeistoffen, transportschade, vallen of stoten, ondeskundige montage en dergelijke geldt dat de koper geen aansprak heeft op herstel of vervanging.
 4. AutoSound24 is niet aansprakelijk voor schade aan geleverde producten die niet onder de garantiebepalingen van de fabrikant vallen. AutoSound24 is eveneens niet aansprakelijk voor schade die buiten de in de garantiebepalingen van de fabrikant genoemde termijn vallen.
 5. Aanmelding van een reparatie kan per mail of het contactformulier.

Artikel 12: Klachtenregeling:

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.